Regulamin Serwisu FunBillboard

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.        Podmiotem świadczącym usługi jest firma Norsk-Pol Adam Boryniec zarejestrowaną w Warszawie pod adresem ul. Ignacego Paderewskiego 78, 04-443 Warszawa, NIP: 727-238-03-22, REGON 015738547.

2.        Niniejszy Regulamin, jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.        Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu FunBillboard.

II. DEFINICJE

1.        Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

2.        Usługodawca – firma Norsk Pol Adam Boryniec

3.        Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pomocą portalu FunBillboard

4.        Serwis FunBillboard  - serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi.

5.        Adres e-mail – adres elektroniczny umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

6.        Aplikacja mobilna FunBillboard – aplikacja mobilna na platformy iOS, Android oraz Windows Phone umożliwiająca Użytkownikowi aplikacji mobilnej komunikowanie się z serwisem FunBillboard.

7.        Konto – zbiór ustawień i zasobów, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy oraz informacje o jego lokalu, w którym możliwe jest korzystanie z aplikacji mobilnej FunBillboard.

8.        Regulamin – niniejszy regulamin.

9.        Użytkownik aplikacji mobilnej – osoba fizyczna, która korzysta funkcji oferowanych przez aplikację mobilną FunBillboard jako konsument.

III. ZASADY ZAWARCIA UMOWY I DOSTĘPU DO USŁUGI

1.        Usługa zostaje udostępniona użytkownikowi po dokonaniu rejestracji i pierwszego logowania w serwisie FunBillboard.

2.        Utworzenie Konta jest możliwe wyłącznie po wskazaniu przez Usługobiorcę szczegółowych danych lokalu, czyli: nazwy, adresu, NIP, imię i nazwisko właściciela, albo menadżera odpowiedzialnego za wyznaczenie osób którym nadane będą uprawnienia i obowiązki prowadzenia moderacji Usługi, wybranej przez siebie nazwy użytkownika, adresu e-mail, hasła oraz opcjonalnie strony WWW i konta w serwisie społecznościowym FaceBook.

3.        Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu e-mail oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać hasła dostępu osobie trzeciej i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

4.        Adres e-mail będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług w ramach serwisu  FunBillboard.

5.        Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy utworzenia Konta jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, iż dane Usługobiorcy są nieprawdziwe, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź naruszają dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

6.        Zawarcie umowy dostępu do portalu  FunBillboard  następuje z chwilą prawidłowego dokonania rejestracji. 

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYASTANIA Z USŁUGI

1.        W celu korzystania z Usług serwisu FunBillboard konieczne jest spełnienie przez Użytkownika i Usługodawcę następujących warunków:

a.        połączenie z siecią Internet,

b.        przeglądarka internetowa typu GOOLE CHROME wersja od 55 akceptująca pliki „cookies” i posiadająca zdolność prawidłowego wyświetlania stron internetowych serwisu FunBillboard oraz przetwarzania zawartych w nim skryptów. 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1.        Usługodawca w ramach świadczonych Usług zobowiązuje się do:

a.       umożliwienia Usługobiorcy zapoznania się z listą Użytkowników aplikacji mobilnej FunBillboard zalogowanych w jego lokalu,

b.       umożliwienia Usługobiorcy moderacji wiadomości przesyłanych przez Użytkownika aplikacji mobilnej FunBillboard,

c.       umożliwienia Usługobiorcy jednorazowego, czasowego albo stałego zablokowania konta Użytkownika lub wysyłania wiadomości użytkownika aplikacji mobilnej w przypadku naruszenia § 5 pkt 4 Regulaminu aplikacji mobilnej FunBillboard oraz w przypadku dopuszczania się czynności mogących mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na niewłaściwe funkcjonowanie Aplikacji lub Serwisu FunBillboard

d.       umożliwienia Usługobiorcy wpisania wiadomości tekstowych, graficznych za pomocą Serwisu oraz wyświetlenie ich na monitorach, panelach LCD, urządzeniach mobilnych Użytkowników aplikacji mobilnej FunBillboard,

e.       umożliwienia Usługobiorcy przesyłania notyfikacji;

f.        umożliwienia Usługobiorcy personalizacji części Serwisu powiązanej z jego kontem;

g.       dołożenia wszelkich starań, aby jak najszybciej usunąć zaistniałe w Serwisie wady, usterki bądź nieprawidłowości powstałe z winy Usługodawcy;

2.        Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego i stałego świadczenia Usług, z wyjątkiem:

a.        okresów przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy. W tym wypadku Usługobiorca zostanie uprzednio poinformowany o zaistniałej sytuacji przez Usługodawcę.

b.        awarii spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem osób trzecich, za które serwis FunBillboard nie ponosi odpowiedzialności,

c.      okresów przerw w dostępie do Internetu narzuconych przez operatorów.

d. zmianami u powiązanych usługodawców, które uniemożliwią mu świadczenie Usługi. W takim przypadku Usługodawca deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby w możliwie najkrótszym czasie przywrócić Usługę.

3.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami, na które nie ma on wpływu, mimo iż zachował należytą staranność, chyba, że odpowiedzialność w tym zakresie przewidują przepisy prawa.

4.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść nieprawdziwych informacji podanych przez Usługobiorcę przy rejestracji Konta

5.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych przez Użytkowników aplikacji mobilnej FunBillboard wiadomości tekstowych i graficznych.  

VI. PRAWA I OBOWIĄZKU USŁUGOBIORCY

1.       Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania wszelkich czynności mogących mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na niewłaściwe funkcjonowanie Aplikacji mobilnej lub Serwisu FunBillboard.

2.       Usługobiorca ma prawo do zgłaszania wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości 
w Aplikacji bądź Serwisie
FunBillboard . Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres mailowy:  funlikeco@gmail.comjustsaylight.azurewebsites.net.

3.       Usługobiorca oświadcza, iż korzysta z systemu teleinformatycznego, który pozwala na bezpieczne i właściwe korzystanie z Usługi.

4.      Usługobiorca zobowiązuje się do powstrzymania się od publikowania treści wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych, obrażających czyjeś uczucia religijne, rasistowskich, nawołujących do nietolerancji lub do przemocy, oraz naruszających dobre imię i ochronę wizerunku osób trzecich, jak również wszelkich treści niezgodnych z polskim prawem.

VII. REKLAMACJE

1.       Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

2.       Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej od Usługobiorcy.

3.       Reklamację można składać na adres e-mail:  funlikeco@gmail.comjustsaylight.azurewebsites.net  . Pisząc reklamację należy zachować spokój, opanować emocje, nie używać agresywnego języka, gróźb i przekleństw. Należy wyraźnie napisać, czego się oczekuje, jakich działań. Reklamacje pisane niezgodnie z powyższymi wytycznymi nie będą rozpatrywane.

4.       Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

         oznaczenie Usługobiorcy

          przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY

1.        Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez zwrócenie się z prośbą o usunięcie Konta do Usługodawcy, na adres e-mail:  funlikeco@gmail.comjustsaylight.azurewebsites.net.

2.        Usługodawca ma prawo usunąć Konto Usługobiorcy i tym samym rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w przypadkach:

a.        naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu,

b.        zamieszczania przez Usługobiorcę w Portalu  FunBillboard treści niezgodnych z niniejszym regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,

c.        wykorzystywania przez Usługobiorcę Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem,

d.        decyzją biznesową związaną

a.       z zakończeniem działalności Usługodawcy

b.      ze zmianą w profilu działalności Usługodawcy

c.       z wprowadzoną przez Usługodawcę zmianą modelu biznesowego Serwisu FunBillboard , która uniemożliwia dalsze świadczenie Usług na dotychczasowych zasadach.

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

1.        Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Norsk-Pol Adam Boryniec, ul. Ignacego Paderewskiego 78, 04-443 Warszawa, NIP: 727-238-03-22, REGON 015738547 (Norsk-Pol). Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania usługi FunBillboard, a także (w przypadku udzielenia zgody marketingowej) w celu promocji i reklamy produktów i usług Norsk-Pol. Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a w przypadku działań marketingowych na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego są przetwarzane jednak nie dłużej niż przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa, tj. nie dłużej niż przez 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie obowiązywania umowy oraz w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, do czasu wycofania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie poprzez kontakt z działem obsługi klienta e-mail: xplorex3@yahoo.de. Odbiorcami państwa danych mogą być podmioty, które dostarczają Norsk-Pol systemy informatyczne oraz usługi hostingowe i marketingowe. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu administratorem, który możliwy jest poprzez adres e-mail: xplorex3@yahoo.de lub telefonicznie: +48 695 788 968. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Usługobiorcy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez opublikowanie ich na stronie Serwisu  FunBillboard.

2.        Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni.